Dịch vụ Web

Phòng Thương mại Ý cung cấp dịch vụ đăng tải banner/quảng cáo các tổ chức/ công ty trên trang web. Phí dịch vụ chi tiết vui lòng liên hệ: info@icham.org.
Banner luân phiên:
Banner của bạn sẽ được luân phiên hiển thị cùng với các banner khác trên trang chủ và trên các trang bên trong. Thời gian hiển thị tối thiểu là một tháng. Đây là giải pháp lý tưởng để quảng bá các chương trình, triển lãm sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định.
Banner cố định:
Hiển thị cố định trên trang chủ và các trang bên trong trong thời gian tối thiểu là một tháng.
Các bài viết
Phòng Thương mại nhận xuất bản bài viết giới thiệu về công việc kinh doanh của các công ty/doanh nghiệp trong phần tin tức trên trang web.Bài viết sẽ xuất hiện trên trang chủ trong vòng một tuần và sẽ nằm trong danh dách dữ liệu của tổ chức.Tuy nhiên chúng tôi có quyền chỉ quảng bá các sự kiện có liên quan đến hoạt động của ICHAM cũng như những thông tin gây được sự quan tâm của các thành viên. Bài viết chưa bao gồm công tác dịch thuật sang ba thứ tiếng (Việt, Anh, Ý). 
Giới thiệu các cơ hội việc làm và các đề nghị kinh doanh 
ICHAM cũng nhận quảng bá các sản phẩm, dịch vụ, thông tin tuyển dụng và các sự kiện của quý công ty hoặc cung cấp tài liệu nếu được yêu cầu.