Ngày: 22 tháng 4 năm 2021
Thời gian: 02:00 PM – 03:30 PM
Phí vào cửa: Miễn phí

Quý vị chưa cập nhật cho nhóm của mình về những thay đổi mới nhất trong luật môi trường? Hội thảo webinar này sẽ hữu ích cho doanh nghiệp của quý vị.

Được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan, hội thảo webinar “Approved & To be Applied – Luật môi trường mới được phê duyệt tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh và những việc cần chuẩn bị” sẽ diễn ra vào Thứ Năm, ngày 22 tháng 4 lúc 2 giờ chiều để cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin chi tiết về tình hình và cách chuẩn bị để có những thay đổi cần thiết trong thời gian sắp tới.