WEBINAR 

Time: 16.00 – 17.00

Wednesday 1st April 2020 

Fee: Free of charge

 

Lập kế hoạch mang tính liên tục về sự an toàn và kinh doanh trong COVID-19: các kinh nghiệm từ lĩnh vực

Thành viên người Hà Lan và thành viên DBAV Bjorn Rambags kiêm Tổng Giám đốc công ty dược phẩm Boehringer Ingelheim Vietnam (BIVN), một công ty hàng đầu trong thị trường dược phẩm sáng tạo Việt Nam. Phần lớn nhân viên của BIVN, trong các trường hợp không thuộc COVID-19, đã làm việc hàng ngày với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện trên khắp Việt Nam, từ đó công ty đã kịp thời và chủ động áp dụng các phương pháp quản lý và phòng ngừa khủng hoảng COVID-19. Trong 30 phút hội thảo trực tuyến, Bjorn sẽ đưa ra những giải pháp mà công ty đang thực hiện để đảm bảo an toàn và đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh cho mọi người, cùng với đó là một số ví dụ thực tế và các cách tiếp cận để có thể dễ dàng áp dụng với các phân khúc kinh doanh và công ty khác.

Nội dung chương trình

  • Mô hình chung của thế giới, khu vực và địa phương (3 phút)
  • Quy trình xử lý khủng hoảng tại địa phương (10 phút)
  • Ví dụ thực tế và giải pháp (7 phút)
  • Hỏi & Đáp trực tuyến (10 phút)

Xử lý hợp đồng và việc làm để đối phó với đại dịch Covid-19

Mặc dù sa thải là một quyết định khó khăn với công ty, nhưng tiếp tục trông chờ vào tương lai không chắc chắn nếu như cuộc khủng hoảng COVID-19 vẫn nghiêm trọng như hiện tại, nhiều công ty sẽ phải sa thải nhân viên của mình. Chúng tôi sẽ thảo luận về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động tại Việt Nam và các giải pháp thực tiễn. Những người tham gia hội thảo trực tuyến có thể đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ xử lý qua buổi hội thảo.

  1. Đàm phán với nhân viên về việc cắt giảm hợp đồng và tiền lương của họ tạm thời cho tới khi khủng hoảng xảy ra
  2. Đàm phán về việc sa thải và chi phí thanh toán
  3. Khi nào cuộc khủng hoảng này trở nên bất khả kháng
  4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, và ứng dụng tại Việt Nam