Ban Điều hành

Phạm Hoàng Hải

Giám đốc điều hành

Nguyễn Thị Hiền

Giám đốc chi nhánh Hà Nội

Phạm Hoàng Nam

Chuyên viên phân tích thương mại

Nguyễn Phương Ly

Chuyên viên phân tích thương mại

Phạm Bích Hợp

Chuyên viên phân tích thương mại

Marco Piscitelli

Chuyên viên phân tích thương mại

Giulio Giacomazzi

Thực tập sinh

Ngô Hiền Đan

Thực tập sinh

Nguyễn Thị Thu Huyền

Thực tập sinh

Nhật Huỳnh

Chuyên viên phân tích kinh tế

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phòng Hành chính và Quản lý hội viên